Z Twoimi danymi obchodzimy się ostrożnie

Z Twoimi danymi obchodzimy się ostrożnie

Upforce B.V. przywiązuje dużą wagę do ostrożnego i bezpiecznego obchodzenia się z wrażliwymi informacjami dotyczącymi prywatności osób odwiedzających swoją stronę internetową, kandydatów, pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek. Upforce B.V. dlatego też sporządził niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Upforce B.V. obchodzi się z powierzonymi mu danymi osobowymi i chroni je z najwyższą starannością. Dzięki niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności firma Upforce B.V. rozumiesz, jak Upforce B.V. przetwarza Twoje dane osobowe w odpowiednich sytuacjach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Kim jesteśmy

Upforce B.V. z siedzibą pod adresem Laurens Janszoon Costerstraat 30.

Upforce B.V. pośredniczy w pozyskiwaniu elastycznych pracowników na zasadzie zatrudnienia tymczasowego, oddelegowania lub rekrutacji i selekcji.

Upforce B.V. jest administratorem w rozumieniu RODO i w związku z tym sprawuje kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych oraz ustala cele i sposoby przetwarzania.

Upforce B.V. czasami angażuje inne firmy do świadczenia dla niej usług. Upforce B.V. pozostaje odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych w takich sytuacjach. Dzięki tym firmom Upforce B.V. umowy dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, aby zagwarantować Twoją prywatność.

Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe?

Możemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane w następujących przypadkach:

 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Upforce B.V. pokój;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie ogólnym lub zadania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonego Upforce B.V. jest dedykowane;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do reprezentowania prawnie uzasadnionych interesów Upforce B.V. lub strony trzeciej, chyba że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony Twoich danych osobowych przeważają nad tymi interesami.
 • Jeśli korzystasz z Upforce B.V. wyraził zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu świadczenia możliwie najlepszych usług HR oferowanych Ci, w tym zatrudnienia tymczasowego, oddelegowania, rekrutacji i selekcji.

Upforce B.V. wykorzystuje Twoje dane w następujących celach:

 • Łączenie podaży i popytu na rynku pracy.
 • Rejestruj przepracowane godziny i przetwarzaj je w naszym systemie płacowym.
 • Aby móc ocenić Twoją przydatność i dyspozycyjność w związku z pośrednictwem w sprawie pracy stałej lub tymczasowej albo zlecenia, przy czym wyniki testów mogą być również wykorzystane.
 • Aby kontaktować się z Tobą w sprawie ofert handlowych, biuletynów i kampanii promocyjnych, które mogą Cię zainteresować, tylko jeśli się do nich zarejestrowałeś.
 • Nawiązanie i utrzymanie z Państwem relacji pracowniczej lub personalnej/pośredniczej oraz prowadzenie w tym celu odpowiednich czynności administracyjnych.
 • Wypełnienie naszych obowiązków reintegracyjnych i osiągnięcie (narzuconego przez rząd celu) pomocy w znalezieniu pracy osobom o większym(większym) dystansie do rynku pracy.
 • Aby móc zapisać zlecenie z klientem w umowie z klientem oraz utrzymać i wypełnić umowę z klientem.
 • Przetwarzanie danych na rzecz naszych klientów w kontekście kontroli przed zatrudnieniem.
 • W celu sprawdzenia ustawodawstwa i przepisów w zakresie zezwolenia na pracę w Holandii i ubiegania się o Certyfikat Dobrego Postępowania.
 • Promowanie Twojego rozwoju osobistego i szans na zatrudnienie, w tym szkolenia, edukacja i testowanie.
 • Cele jakościowe, takie jak certyfikacja.
 • Ubiegaj się o dotacje, zniżki na składki itp.
 • Jeśli nawiązaliśmy z Tobą relację pracowniczą lub kadrowo-pośredniczą, w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w tym między innymi dotyczącymi identyfikacji, prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, zwalczania oszustw oraz krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji.

Jakie dane osobowe od Ciebie zbieramy?

Upforce B.V. Jeśli jesteś osobą poszukującą pracy, kandydatem, oddelegowanym, (tymczasowym) pracownikiem i/lub osobą pozostającą w relacji biznesowej Upforce B.V., możemy przetwarzać poniższe dane osobowe. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że podane przez Ciebie dane osobowe są prawidłowe i aktualne.

 • Osoba poszukująca pracy lub kandydat
 • Imię i nazwisko oraz dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu
 • Dane urodzenia, wiek, płeć
 • Curriculum vitae (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym
 • Informacje o szkoleniach, edukacji i/lub testach, które ukończyłeś samodzielnie lub za naszym pośrednictwem
 • Informacje o dostępności
 • Inne informacje, które są (lub mogą być) istotne w kontekście oceny przydatności kandydata, np. referencje i certyfikaty oraz dane dotyczące doświadczenia zawodowego
 • Na zasadzie dobrowolności inne treści, za pomocą których się przedstawiasz (wideo, zdjęcie)
 • Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane lub niezbędne do stosowania przepisów prawa.
 • Oddelegowany, pracownik (tymczasowy).

Jeśli pracujesz dla Upforce B.V. lub jej klienci mogą rozpocząć pracę/pracują/pracowali, Upforce B.V. przetwarzać następujące dane:

 • Imię i nazwisko oraz dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego i/lub konta giro
 • Dane urodzenia, wiek, płeć
 • Curriculum vitae (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym
 • Informacje o szkoleniach, edukacji i/lub testach, które ukończyłeś samodzielnie lub za naszym pośrednictwem
 • Dostępność i pozostawienie danych
 • Narodowość, numer BSN i dowód osobisty (kopia dowodu osobistego), dowolne zezwolenie na pracę
 • Dane w kontekście badania przed zatrudnieniem
 • Informacje dotyczące charakteru i treści dotychczasowych stanowisk pracy oraz możliwości ich rozwiązania
 • Pozostałe dane związane z rejestracją kadr, wynagrodzeń i absencji
 • Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane lub niezbędne do stosowania przepisów prawa
 • Dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Dane dotyczące mieszkalnictwa.
 • Osoby trzecie
 • Wymiana danych osobowych z podmiotami trzecimi będzie miała miejsce wyłącznie wówczas, gdy jest to bezwzględnie niezbędne do wykonania umowy i jest wymagane przepisami prawa.

Upforce B.V. nie wymienia danych do krajów spoza EOG.

Twoje prawa

Przywiązujemy wagę do tego, abyś mógł łatwo skorzystać z przysługujących Ci praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych poniżej, możesz skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.

Uzyskaj dostęp i/lub zmień dane

Możesz nas w każdej chwili poinformować nas za pośrednictwem adresu e-mail info@upforce.com lub listownie Laurens Janszoon Costerstraat 30, 5916PS, jakie (kategorie) danych od Ciebie przetwarzamy, w jakich celach to robimy oraz z jakiego źródła danych i jakie stosowane przez nas okresy przechowywania.

Ponadto w każdej chwili możesz się z nami skontaktować w celu uzupełnienia, poprawienia lub usunięcia swoich danych. Jeżeli niespodziewanie okaże się, że podaliśmy o Tobie nieprawidłowe dane osobowe, sprostujemy to.

Jeżeli zmieniliśmy Twoje dane osobowe, poinformujemy Cię o tym.

Ogranicz przetwarzanie swoich danych

Jeżeli nie zgadzasz się z treścią danych, które o Tobie przechowujemy, możesz złożyć wniosek o czasowe ograniczenie przetwarzania Twoich danych. Następnie zaczekamy z dystrybucją Twoich danych do czasu, aż uznasz, że wszystko jest w porządku. Możesz w każdej chwili złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania za pośrednictwem adresu e-mail info@upforce.com lub listownie Laurens Janszoon Costerstraat 30.

Jeżeli ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o tym.

Prawo do przenoszenia danych

Możesz poprosić o przechowywanie danych osobowych o Tobie, w ustrukturyzowanej, powszechnej i (czytelnej maszynowo) formie, pisząc na adres e-mail info@upforce.com. Masz pełną swobodę w przekazywaniu tych informacji osobom trzecim.

Prawo do bycia zapomnianym

Jeśli nie chcesz już korzystać z naszych usług, możesz zażądać usunięcia wszystkich swoich danych osobowych. Możesz w dowolnym momencie poprosić nas o usunięcie wszystkich Twoich danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail info@upforce.com lub listownie na adres Laurens Janszoon Costerstraat 30.

Możesz także w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych.

Procedura, czas reakcji i koszty

Postaramy się rozpatrzyć Twoje żądania, o których mowa w tym rozdziale, tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca. Przed realizacją Twoich próśb jesteśmy zobowiązani zweryfikować Twoją tożsamość. Zasadniczo Twoje żądania będą przetwarzane drogą elektroniczną, chyba że nie jest to możliwe lub zażądasz inaczej.

Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane lub niezbędne do stosowania przepisów prawa.

Co do zasady nie będziemy pobierać od Ciebie żadnych kosztów za rozpatrzenie Twoich żądań, chyba że Twoje żądania będą nadmierne, oczywiście bezpodstawne lub zażądasz dodatkowych kopii w ramach prawa dostępu.

Co do zasady nie będziemy pobierać od Ciebie żadnych kosztów za rozpatrzenie Twoich żądań, chyba że Twoje żądania będą nadmierne, oczywiście bezpodstawne lub zażądasz dodatkowych kopii w ramach prawa dostępu.

Inspektor ochrony danych

Upforce B.V. wyznaczył inspektora ochrony danych, który monitoruje stosowanie i przestrzeganie zasad prywatności w organizacji. Dane kontaktowe tego funkcjonariusza to: Karin Schreurs, info@upforce.com.

Bezpieczeństwo

Upforce B.V. dokłada wszelkich starań, aby optymalnie chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Robimy to za pomocą środków fizycznych, administracyjnych, organizacyjnych i technicznych. Przykładowo: dostęp do danych mają wyłącznie osoby upoważnione. Jeżeli i o ile dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą usługi lub realizują zadania w jego imieniu, Upforce B.V. zgodzili się z nimi, że będą również optymalnie chronić dane osobowe.

Okres przechowywania

Upforce B.V. nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do celów przetwarzania i zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania.

Specyfikacja

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, witryna automatycznie zbiera informacje o (urządzeniach) naszych gości. Należą do nich na przykład informacje o tym, z jakiego urządzenia odwiedzana jest strona internetowa, adres IP Twojego urządzenia, adres IP Twojego dostawcy usług internetowych, system operacyjny, z którego korzystasz, data i godzina Twojej wizyty, adres internetowy strona internetowa, z której bezpośrednio nastąpiło połączenie, odwiedzone strony i informacje, które przeglądałeś w witrynie, geolokalizacja, w której się znajdujesz oraz materiały, które wysyłasz i pobierasz ze strony internetowej. Używamy tych informacji technicznych do zarządzania stroną internetową oraz do poprawy jakości i efektywności naszej strony internetowej.

Ciasteczka

Upforce B.V. wykorzystuje pliki cookies oraz statystyki internetowe. Dzięki temu możemy zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Dzięki temu możemy lepiej dostosować naszą stronę internetową do preferencji użytkowania naszych gości. Pliki cookie to małe fragmenty informacji przechowywane na Twoim komputerze. Podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej te małe informacje zostaną rozpoznane, co ułatwi Ci wizytę.

Pytania, uwagi, skargi lub (podejrzewane) naruszenie danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczące ochrony Twoich danych osobowych przez Upforce B.V., możesz skontaktować się z nami pisemnie lub e-mailem na adres info@upforce.com lub listownie Laurens Janszoon Costerstraat 30, 5916 PS Venlo.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez Upforce B.V. swoich danych osobowych, możesz również złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych, Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV The Hague.

Masz pytania dotyczące polityki prywatności?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zarządzamy danymi, skontaktuj się z nami.

Masz pytania dotyczące polityki prywatności?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zarządzamy danymi, skontaktuj się z nami.

Cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert, om jouw voorkeuren op te slaan, om inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag, maar ook voor marketing en social media doeleinden (laten zien van gepersonaliseerde advertenties). Door op ‘Cookie instellingen’ te klikken, kun je meer lezen over de cookies die wij gebruiken en kun je jouw voorkeuren opslaan. Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Selecteer taal