Pracownik logistyki

Poszukujemy pracownika logistyki, który potrafi pracowa? dok?adnie i samodzielnie. Do?wiadczenie w logistyce, systemie skanuj?cym lub kompletacji g?osowej jest przydatne, ale nie konieczne!

Och, miejsce

Do Twoich g?ównych zada? nale?y za?adunek i roz?adunek towarów. W ten sposób sprawdzasz kody kreskowe i ostro?nie obchodzisz si? z towarami, które docieraj? do naszego magazynu. Porz?dek i czysto?? s? dla Ciebie drug? natur? i widzisz te? prac?, któr? trzeba jeszcze wykona?.

Twoje przysz?e zadania w skrócie:

 • Za?adunek i roz?adunek towaru;
 • Sprawdzanie, etykietowanie i porz?dkowanie oraz uk?adanie towaru na pó?kach;
 • Kompletacja zamówie?;
 • Przygotowanie przesy?ek;
 • Zlicz zapasy i wska? odchylenia;
 • Zg?o? uszkodzenie cz??ci liderowi zespo?u;
 • Sprawd? zamówione cz??ci;
 • Obs?uga zwrotów.

O co Ci? prosimy?

 • Jeste? dost?pny na pe?en etat;
 • Potrafisz wykonywa? prac? wymagaj?c? wysi?ku fizycznego i cieszy? si? pokonywaniem wielu kilometrów dziennie;
 • Pracujesz dok?adnie i niezale?nie;
 • Znasz j?zyk niderlandzki i/lub angielski.

Co Ci oferujemy?

 • Stawka godzinowa brutto od 21. roku ?ycia wynosz?ca 13,27 €
 • Dni robocze to poniedzia?ek – pi?tek w godzinach od 7:00 do 16:00 lub od 11:00 do 20:00;
 • Dodatek na wydatki netto w wysoko?ci 3,35 €, je?li pracujesz od 11:00 do 20:00;
 • Reklama dotycz?ca zwrotu kosztów podró?y. 0,19 € za km do 40 km w jedn? stron?;
 • Mo?liwo?? zatrudnienia na sta?e w przypadku dobrych wyników.

Och, mocno

Szukasz cz??ci do naprawy uszkodze? samochodu? A mo?e potrzebujesz wsparcia technicznego, aby naprawi? uszkodzenie zgodnie ze standardem fabrycznym? Nasz klient woli po??czy? obie potrzeby, aby ka?de uszkodzenie dowolnego samochodu zosta?o bezpiecznie naprawione.

Nasz klient ma odpowiednie rozwi?zanie dla ka?dego uszkodzenia samochodu w warsztacie, niezale?nie od marki, rodzaju cz??ci lub wymaganego wsparcia technicznego. Asortyment zosta? starannie wyselekcjonowany i obejmuje ponad 35 marek samochodów oraz kilka linii jako?ciowych.

Nasz klient jest zatem najwi?kszym dostawc? cz??ci do uszkodzonych samochodów dla profesjonalnych firm zajmuj?cych si? napraw? uszkodze? samochodów w BeNeLuxie. Dostarczaj? z magazynu w ci?gu 24 godzin dla prawie wszystkich marek samochodów.

Proces aplikacji

Zapraszamy do aplikowania. Chcieliby?my dowiedzie? si?, dlaczego chcesz pracowa? dla tego klienta i dlaczego uwa?asz, ?e nadajesz si? na to stanowisko. Oczywi?cie chcieliby?my otrzyma? równie? Twoje CV. Mo?esz wys?a? to e-mailem na adres Jobs@upforce.com.

Tagged as: 32 - 40 uur

Geïnteresseerd?

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 128 MB.

Cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert, om jouw voorkeuren op te slaan, om inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag, maar ook voor marketing en social media doeleinden (laten zien van gepersonaliseerde advertenties). Door op ‘Cookie instellingen’ te klikken, kun je meer lezen over de cookies die wij gebruiken en kun je jouw voorkeuren opslaan. Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Selecteer taal