Operator linii

 •  Pelny etat
 • Weert


 • 14,47
 •  

B?dziesz pracowa? w nowej firmie Solarge w Weert. Solarge to firma zajmuj?ca si? produkcj? paneli s?onecznych. Hale produkcyjne s? obecnie w pe?ni wyposa?ane w zupe?nie now? lini? produkcyjn?. B?dziesz pracowa? na tej linii produkcyjnej od samego pocz?tku.

Och, miejsce

Poniewa? Solarge jest startupem, ?aden dzie? nie b?dzie taki sam, szczególnie na pocz?tku. Wspólnie z ca?ym zespo?em zadbacie o to, aby produkcja ruszy?a prawid?owo i w mgnieniu oka mieli Pa?stwo w pe?ni funkcjonuj?c? lini? produkcyjn?. Je?li nie masz jeszcze do?wiadczenia w tej bran?y, nie ma problemu. Solarge to firma, która ch?tnie z Tob? wspó?pracuje! W nadchodz?cym okresie b?dziesz kszta?towa? procesy wspólnie z ca?ym zespo?em, wi?c i tutaj masz g?os!

Rozpoczynasz prac? na zmian? dzienn?, ale oczekujesz, ?e w IV kwartale 2023 roku b?dziesz pracowa? w systemie 2-zmianowym, a nast?pnie wzrosn?? do 3-zmianowego. Gdy wszystko b?dzie ju? gotowe i ca?a produkcja b?dzie na swoim miejscu, docelowo b?dziemy pracowa? w systemie 5-zmianowym. Prosimy równie? o aplikowanie, je?li szukasz pracy na dzienn? zmian?.

Dzia?ania, w które b?dziesz zaanga?owany, to:

 • Prace monta?owe
 • Prace audytowe
 • Drobna konserwacja
 • Narz?dzie do rozwi?zywania problemów

O co Ci? prosimy?

Osoba, której szukamy jest pe?na entuzjazmu, ch?tna do nauki i elastyczna. Ponadto:

 • Czy jeste? dost?pny w pe?nym wymiarze godzin;
 • Rozpoczynasz prac? na dzienn? zmian?, ale czy w przysz?o?ci chcesz pracowa? na zmiany?
 • Czy jeste? kolegialny, poniewa? b?dziesz ?ci?le wspó?pracowa? w zespole;
 • Czy mówisz po niderlandzku i/lub angielsku (C1).

Co Ci oferujemy?

Oprócz zró?nicowanej pracy, w której jest miejsce na rozwój i kolegialny zespó?:

 • Wynagrodzenie 14,47 € brutto za godzin? (bez dodatku za nieregularno??);
 • Dodatek na podró? od 10 kilometrów;
 • Mo?liwo?ci kariery poprzez ci?g?y rozwój i nauk?;
 • Gromadzisz dni urlopu/urlopu. Mo?na to uwzgl?dni? w porozumieniu z Solarge.

I nie ca?kiem niewa?ne; sta?y kontrakt, je?li b?dzie dobrze funkcjonowa? i b?dzie dobrze wspó?pracowa? z Solarge

Och, mocno

Solarge to nowa firma produkuj?ca panele s?oneczne i d???ca do zrównowa?onego rozwoju pod ka?dym wzgl?dem! To firma, która inwestuje w przysz?o?? i w swoich pracowników. B?dziesz mia? mnóstwo miejsca na rozwój i nauk? nowych rzeczy!

Do Solarge mo?na ?atwo dotrze? z Eindhoven, Helmond, Weert i Roermond.

Proces aplikacji

Podekscytowany po przeczytaniu tego og?oszenia? Aplikuj szybko za pomoc? poni?szego formularza lub wy?lij swoje dane kontaktowe i CV na adres Jobs@upforce.com. W przypadku pyta? dotycz?cych tego wakatu mo?na si? z nami skontaktowa? pod numerem 077-2300202.

Tagged as: 32 - 40 uur

Geïnteresseerd?

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 128 MB.

Cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert, om jouw voorkeuren op te slaan, om inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag, maar ook voor marketing en social media doeleinden (laten zien van gepersonaliseerde advertenties). Door op ‘Cookie instellingen’ te klikken, kun je meer lezen over de cookies die wij gebruiken en kun je jouw voorkeuren opslaan. Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Selecteer taal