cover-image

Oświadczenie o ochronie prywatności

Wprowadzenie

Upforce B.V. przywiązuje dużą wagę do dbałego i bezpiecznego traktowania prywatnych danych wrażliwych osób odwiedzających jej stronę internetową, kandydatów do pracy, pracowników i osób samozatrudnionych. W związku z tym Upforce B.V. sporządziła niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Upforce B.V. z wielką dbałością traktuje i zabezpiecza powierzone jej dane osobowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności określa, w jaki sposób Upforce B.V. postępuje z Państwa danymi osobowymi zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (AVG).

Kim jesteśmy

Upforce B.V. z siedzibą przy Laurens Janszoon Costerstraat 30.

Upforce B.V. zajmuje się pośrednictwem w zatrudnianiu pracowników tymczasowych na zasadzie udostępniania, delegowania lub rekrutacji i selekcji.

Upforce B.V. jest administratorem danych w rozumieniu RODO i tym samym ma kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych oraz określa cele i środki takiego przetwarzania.

Czasami Upforce B.V. angażuje inne firmy, aby wykonywały dla niej usługi. W takich sytuacjach Upforce B.V. także jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych. Aby chronić Państwa prywatność, Upforce B.V. dokonuje umownych ustaleń z tymi firmami dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe?

W poniższych przypadkach jesteśmy upoważnieni do przechowywania i przetwarzania Państwa danych :

 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną;
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego nałożonego na Upforce B.V;
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Upforce B.V;
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów Upforce B.V. lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których takie interesy są nadrzędne wobec Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności, z których wypływa ochrona Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez Upforce B.V. Państwa danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach.

 

Dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe są wykorzystywane do jak najlepszego świadczenia oferowanych Państwu usług HR, m.in. udostępniania, delegowania, rekrutacji i selekcji.

Upforce B.V. wykorzystuje Państwa dane do poniższych celów:

 • Łączenie podaży i popytu na rynku pracy.
 • Rejestrowanie przepracowanych godzin i przetwarzanie ich w naszym systemie płacowym.
 • Możliwość oceniania Państwa nadawania się i dostępności w związku z pośredniczeniem w znalezieniu pracy stałej lub tymczasowej, ewentualnie zlecenia, przy czym korzystamy także z wyników testów.
 • Kontaktowanie się z Państwem w sprawie ofert handlowych, biuletynów i kampanii promocyjnych, które mogą być dla Państwa interesujące - tylko jeśli się Państwo na nie zapisywali.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie z Państwem stosunku pracy lub stosunku pracy tymczasowej/pośrednictwa oraz przeprowadzanie w tym celu koniecznych czynności administracyjnych.
 • Wypełnianie naszych zobowiązań w zakresie reintegracji zawodowej i wspieranie w znajdowaniu pracy przez osoby z problemami na rynku pracy (cel nałożony przez władze).
 • Możliwość ujęcia zlecenia zleceniodawcy w umowie ze zleceniodawcą oraz kontynuowanie i wypełnianie umowy ze zleceniodawcą.
 • Przetwarzanie danych dla naszych zleceniodawców w ramach sprawdzania przed zatrudnieniem.
 • W celu sprawdzania ustawodawstwa i przepisów dotyczących dopuszczenia do pracy w Holandii i wnioskowania o zaświadczenie o niekaralności (VOG).
 • Promowanie Państwa rozwoju osobistego i możliwości zatrudnienia, m.in. szkoleń, edukacji i testów.
 • Cele jakościowe, jak np. certyfikacja.
 • Ubieganie się o dotacje, zniżki na składki itp.
 • Jeśli nawiązaliśmy z Państwem stosunek pracy lub stosunek pracy tymczasowej/pośrednictwa, w celu przestrzegania przepisów prawa i regulacji, w tym między innymi dotyczących identyfikacji, zatrudnienia, podatków i ubezpieczeń społecznych, zwalczania oszustw oraz krajowych i międzynarodowych przepisów prawa o sankcjach.

Jakie Państwa dane osobowe zbieramy?

Jeżeli są Państwo osobą poszukującą pracy, kandydatem do pracy, pracownikiem oddelegowanym, pracownikiem (tymczasowym) i/lub partnerem biznesowym Upforce B.V., możemy przetwarzać poniższe dane osobowe. Odpowiadają Państwo za zapewnienie, że przekazywane przez Państwa dane osobowe są poprawne i aktualne.

 • Osoba poszukująca pracy lub kandydat
 • Imię i nazwisko oraz dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu
 • Data urodzenia, wiek, płeć
 • Życiorys (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym
 • Dane dotyczące szkoleń i edukacji i/lub testów, w których uczestniczyłeś lub brałeś udział sam lub za naszym pośrednictwem
 • Dane dotyczące dyspozycyjności
 • Inne dane, które są lub mogą być istotne w kontekście oceny nadawania się kandydata, np. referencje i certyfikaty oraz dane dotyczące doświadczenia zawodowego
 • Dobrowolnie: inne treści, którymi mogą się Państwo przedstawić (film, zdjęcie)
 • Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane na podstawie przepisów prawa lub jest niezbędne do ich stosowania.
 • Oddelegowany, pracownik (tymczasowy)

Jeżeli mogą Państwo rozpocząć pracę/pracują/pracowali na rzecz Upforce B.V. lub jej zleceniodawców, Upforce B.V. może przetwarzać poniższe dane:

 • Imię i nazwisko oraz dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego i/lub konta bieżącego.
 • Data urodzenia, wiek, płeć
 • Życiorys (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym
 • Dane dotyczące szkoleń i edukacji i/lub testów, w których uczestniczyłeś lub brałeś udział sam lub za naszym pośrednictwem
 • Dane dotyczące dyspozycyjności i dni wolnych
 • Obywatelstwo, numer BSN i dowód tożsamości (kopia dowodu tożsamości), ewentualne pozwolenie na pracę
 • Dane w ramach sprawdzania przed zatrudnieniem
 • Dane dotyczące charakteru i zakresu poprzednich pośredniczeń w pracy, jak również ich zakończenia
 • Pozostałe dane powiązane z dokumentacją kadrową, wynagrodzeniem i rejestracją absencji
 • Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane na podstawie przepisów prawa lub jest niezbędne do ich stosowania
 • Dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Dane dotyczące zakwaterowania.
 • Strony trzecie
 • Wymiana danych osobowych z osobami trzecimi będzie zdarzać się tylko wtedy, gdy będzie to absolutnie konieczne do wykonania umowy i gdy będzie to wymagane przez prawo.

Upforce B.V. nie wymienia danych z krajami spoza EOG.

Państwa prawa

Jest dla nas ważne, aby mogli Państwo łatwo wykonywać swoje prawa w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Państwu i wymienionych poniżej praw, w tym celu prosimy skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.

Wgląd do danych i/lub ich zmiana

W każdej chwili pisząc do nas na adres e-mail info@upforce.com lub adres poczty tradycyjnej Laurens Janszoon Costerstraat 30, 5916PS, mogą Państwo poprosić nas o wskazanie, które (kategorie) Państwa danych przetwarzamy, w jakich celach to robimy, z jakiego źródła pochodzą dane i jakie okresy przechowywania są przez nas stosowane.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w celu uzupełnienia, poprawienia lub usunięcia swoich danych. W mało prawdopodobnej sytuacji udostępnienia Państwu nieprawidłowych danych osobowych, poprawimy je.

Poinformujemy Państwa także o zmianie Państwa danych osobowych.

Ograniczenie przetwarzania Państwa danych

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z treścią danych, które na Państwa temat przechowujemy, mogą Państwo złożyć wniosek o czasowe ograniczenie przetwarzania Państwa danych. W takiej sytuacji wstrzymujemy się z rozpowszechnianiem Państwa danych aż do czasu, gdy w Państwa ocenie są one do już porządku. Wniosek o ograniczenie przetwarzania mogą Państwo złożyć w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail info@upforce.com lub adresu poczty tradycyjnej Laurens Janszoon Costerstraat 30.

Poinformujemy Państwa o ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo do przeniesienia danych

Mogą Państwo wystąpić o wydanie posiadanych przez nas danych osobowych, w ustrukturyzowanej, przyjętej i (nadającej się do odczytu maszynowego) postaci pisząc do nas na adres e-mail info@upforce.com. Mają Państwo pełną swobodę do przeniesienia tych informacji do osób trzecich.

Prawo do zostania zapomnianym

Jeśli nie chcą Państwo już korzystać z naszych usług, mogą Państwo przekazać nam wniosek o usunięcie wszystkich Państwa danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo przekazać taki wniosek pisząc na adres e-mail info@upforce.com lub adres poczty tradycyjnej Laurens Janszoon Costerstraat 30.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo odwołać wszelkie zgody na przetwarzanie Państwa danych.

Procedura, czas odpowiedzi i koszty

Staramy się rozpatrywać wymienione w tym rozdziale wnioski tak szybko, jak to tylko możliwe, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Przed realizacją Państwa wniosków jesteśmy zobowiązani do weryfikacji Państwa tożsamości. Państwa wnioski będą co do zasady przetwarzane drogą elektroniczną, chyba że nie będzie to możliwe lub zawnioskują Państwo o inny sposób przetwarzania.

Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane na podstawie przepisów prawa lub jest niezbędne do ich stosowania.

Co do zasady nie pobieramy od Państwa opłat za przetwarzanie wyżej wymienionych wniosków, chyba że Państwa wnioski są nietypowe, ewidentnie nieuzasadnione lub gdy wnioskują Państwo o dodatkowe kopie w ramach korzystania z prawa do wglądu.

Co do zasady nie pobieramy od Państwa opłat za przetwarzanie wyżej wymienionych wniosków, chyba że Państwa wnioski są nietypowe, ewidentnie nieuzasadnione lub gdy wnioskują Państwo o dodatkowe kopie w ramach korzystania z prawa do wglądu.

Inspektor ochrony danych

Upforce B.V. wskazał inspektora ochrony danych, który nadzoruje stosowanie i przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony prywatności w organizacji. Dane kontaktowe takiego inspektora to: Karin Schreurs, info@upforce.com.

Zabezpieczanie

Upforce B.V. dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym użyciem. Robimy to za pomocą środków fizycznych, administracyjnych, organizacyjnych i technicznych. Na przykład: dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione. Jeśli i o ile dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą usługi lub wykonują zadania w imieniu Upforce B.V., Upforce B.V. uzgadnia z nimi, że także w optymalny sposób zabezpieczają one dane osobowe.

Okres przechowywania

Upforce B.V. nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne dla celu przetwarzania i zgodne z prawnymi okresami przechowywania.

Informacje techniczne

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej, strona ta automatycznie gromadzi informacje o (urządzeniach) naszych odwiedzających. Obejmuje to na przykład informacje o tym, za pomocą jakiego urządzenia odwiedzana jest strona internetowa, adres IP urządzenia, adres IP dostawcy usług internetowych, system operacyjny, z którego Państwo korzystają, datę i godzinę wizyty, adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie, odwiedzane przez Państwa strony i przeglądane na stronie informacje, lokalizację, w której się Państwo znajdują oraz materiały wysyłane na stronę internetową i pobierane z niej. Wykorzystujemy te informacje techniczne do administrowania strony internetowej oraz do poprawiania jakości i efektywności naszej strony internetowej.

Pliki cookie

Upforce B.V. wykorzystuje pliki cookie i statystyki internetowe. Dzięki temu możemy monitorować, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy lepiej dostosowywać naszą stronę do potrzeb użytkowników ją odwiedzających. Pliki cookie to nieduże informacje przechowywane na Państwa komputerze. Podczas kolejnych odwiedzin na naszej stronie te małe informacje są rozpoznawane, co ułatwia wizytę.

Pytania, uwagi, skargi lub (podejrzenie) wycieku danych

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg dotyczących ochrony Państwa danych osobowych przez Upforce B.V. prosimy o kontakt pisemny lub pocztą elektroniczną na adres e-mail info@upforce.com lub pocztą tradycyjną na adres Laurens Janszoon Costerstraat 30, 5916 PS Venlo.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z wykorzystywaniem Państwa danych osobowych przez Upforce B.V., mogą Państwo złożyć skargę także do Autoriteit Persoonsgegevens (Urząd ochrony danych osobowych), Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV The Hague.

Ta strona używa plików cookie, by ułatwić korzystanie z niej i ze stron z nią powiązanych, poprawić wyniki oraz doświadczenia użytkownika i zwiększyć dopasowanie oferty. Zaznacz „Zgadzam się”, by zaakceptować naszą politykę prywatności i oświadczenie.